എന്‍ യു എല്‍ എം- തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു