പന്തളം നഗരസഭ 1000 രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്ന ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു