തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - കൌണ്‍സിലര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍                     സ്ഥാനം
1 തോട്ടക്കോണം പടിഞ്ഞാറ് സൌമ്യ സന്തോഷ് വിദ്യാഭ്യാസ കലാ കായികകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
2 തോട്ടക്കോണം കിഴക്ക് കെ.ആര്‍ വിജയകുമാര്‍ മരാമത്ത്കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
3 മുളമ്പുഴ ബന്നി മാത്യു വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍
4 മുളമ്പുഴ കിഴക്ക് സുനിത വേണു ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
5 മങ്ങാരം പടിഞ്ഞാറ് ശ്രീദേവി കെ വി കൌൺസിലർ, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
6 മങ്ങാരം കിഴക്ക് പുഷ്പലത പി കെ ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
7 തോന്നല്ലൂര്‍ കിഴക്ക് കെ ആര്‍ രവി ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
8 തോന്നല്ലൂര്‍ തെക്ക് ലസിത ടീച്ചര്‍ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
9 ഉളമയില്‍ സക്കീര്‍.എച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ കലാ കായികകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
10 കടയ്ക്കാട് ഷെഫിന്‍ റജീബ് ഖാന്‍ മരാമത്ത്കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
11 കടയ്ക്കാട് കിഴക്ക് ശ്രീലേഖ ആര്‍ വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
12 കുരമ്പാല വടക്ക് കെ വി പ്രഭ മരാമത്ത്കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
13 കുരമ്പാല തെക്ക് കോമളവല്ലി ജെ മരാമത്ത്കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
14 കുരമ്പാല ഠൌണ്‍ ഉഷ മധു വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
15 കുരമ്പാല പടിഞ്ഞാറ് അച്ചന്‍ കുഞ്ഞ് ജോണ്‍ വിദ്യാഭ്യാസ കലാ കായികകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍
16 ആതിരമല കിഴക്ക് അജിത കുമാരി പി ജി വിദ്യാഭ്യാസ കലാ കായികകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
17 ആതിരമല പടിഞ്ഞാറ് രാജേഷ് കുമാര്‍ ജി വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
18 ഇടയാടി തെക്ക് അംബിക രാജേഷ് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
19 ഇടയാടി ബിന്ദുകുമാരി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
20 തവളംകുളം സീന കെ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍
21 തവളംകുളം തെക്ക് ശോഭനകുമാരി വി ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
22 ചിറമുടി മഞ്ജുഷ സുമേഷ് വിദ്യാഭ്യാസ കലാ കായികകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
23 ചിറമുടി വടക്ക് സൂര്യ എസ് നായര്‍ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
24 പൂഴിക്കാട് അഡ്വ. രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍
25 മെഡിക്കല്‍ മിഷന്‍ രമ്യ യു ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍, ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍
26 പന്തളം ഠൌണ്‍ രാധാ വിജയകുമാര്‍ മരാമത്ത്കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍
27 പന്തളം ഠൌണ്‍ പടിഞ്ഞാറ് രശ്മി.പി വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
28 മുട്ടാര്‍ പന്തളം മഹേഷ് വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
29 പൂഴിക്കാട് പടിഞ്ഞാറ് കിഷോര്‍ കുമാര്‍ കെ ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
30 എം.എസ്.എം. രത്നമണി സുരേന്ദ്രന്‍ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
31 ചേരിയ്ക്കല്‍ കിഴക്ക് റ്റി.കെ സതി ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
32 ചേരിയ്ക്കല്‍ പടിഞ്ഞാറ് അരുണ്‍.എസ് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
33 മുടിയൂര്‍കോണം സുശീല സന്തോഷ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍