പന്തളം നഗരത്തിന്റെ മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ കരട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു