ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടനം 2021 - 2022 - മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവ കാലയളവില്‍ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നതിന് തയ്യാറുള്ള വ്യക്തികള്‍ / സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Posted on Friday, November 12, 2021

ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടനം 2021 - 2022 - മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവ കാലയളവില്‍
ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നതിന് തയ്യാറുള്ള വ്യക്തികള്‍ / സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും
ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.