പ്രളയ ദുരന്ത നിവാരണം ഉപകരണങ്ങള്‍ സാധന സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങല്‍ (എസ്.ഒ - 118/23) റീ-ടെണ്ടര്‍

Posted on Wednesday, June 1, 2022

പ്രളയ ദുരന്ത നിവാരണം ഉപകരണങ്ങള്‍ സാധന സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങല്‍ (എസ്.ഒ - 118/23) റീ-ടെണ്ടര്‍