ഖരമാലിന്യ പ്ലാന്‍റിലെ മാലിന്യ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Thursday, April 20, 2023

ഖരമാലിന്യ പ്ലാന്‍റിലെ മാലിന്യ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു