കട്ടില്‍ വാങ്ങുന്നതിന് ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Tuesday, February 7, 2023

പന്തളം നഗരസഭയിലെ ജനകീയാസൂത്രണം 2022-23 പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ്.ഒ-203/23-ാം നമ്പര്‍ പ്രൊജക്ടായ "വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വാങ്ങല്‍ (ജനറല്‍)"  എന്ന പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  അംഗീകൃത ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നും മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെണ്ടര്‍/ദര്‍ഘാസ് ക്ഷണിക്കുന്നു. പീസ് റേറ്റ് ക്വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

Tags

ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍ റീ ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

Posted on Saturday, August 13, 2022

ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍ റീ ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

Tags

പ്രിന്റിംഗ് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കായുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍

Posted on Thursday, June 2, 2022

പ്രിന്റിംഗ് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കായുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍

Tags

പന്തളം നഗരസഭയിലെ 2021-2022 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പന്തളം നഗരസഭയിലേക്ക് ശുചീകരണ സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങല്‍ എന്ന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിന് അംഗീകൃത ഏജന്‍സികളില്‍ / സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Monday, November 15, 2021

പന്തളം നഗരസഭയിലെ 2021-2022 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പന്തളം നഗരസഭയിലേക്ക് ശുചീകരണ സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങല്‍ (എസ്.ഓ-414/22) എന്ന പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശുചീകരണ സാമഗ്രികള്‍ നല്‍കുന്നതിന് അംഗീകൃത ഏജന്‍സികളില്‍ / സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Tags