പന്തളം നഗരസഭയിലെ 2021-2022 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പന്തളം നഗരസഭയിലേക്ക് ശുചീകരണ സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങല്‍ എന്ന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിന് അംഗീകൃത ഏജന്‍സികളില്‍ / സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Monday, November 15, 2021

പന്തളം നഗരസഭയിലെ 2021-2022 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പന്തളം നഗരസഭയിലേക്ക് ശുചീകരണ സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങല്‍ (എസ്.ഓ-414/22) എന്ന പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശുചീകരണ സാമഗ്രികള്‍ നല്‍കുന്നതിന് അംഗീകൃത ഏജന്‍സികളില്‍ / സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Tags

ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റിന് എ.എം.സി - ടെണ്ടര്‍

Posted on Thursday, October 28, 2021

പന്തളം നഗരസഭയിലെ 2021-2022 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റിന് എ.എം.സി (എസ്.ഓ-022/22) എന്ന പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അംഗീകൃത ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നും മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മുദ്ര വച്ച കവറിലുള്ള ടെണ്ടറുകള്‍ 05/11/2021-ാം തീയതി 3 മണിയ്ക്കു മുമ്പായി സ്വീകരിക്കുന്നതും, ലഭിച്ച ടെണ്ടറുകള്‍ 06/11/2021-ാം തീയതി 10.30 മണിയ്ക്ക് അപ്പോള്‍ ഹാജരുളളവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്.

Tags

12-ാം വാര്‍ഡിലെ പട്ടികജാതി കോളനികളില്‍ ട്യൂബ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍ (എസ്.ഓ-0385/22) - ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Posted on Thursday, July 22, 2021

പന്തളം നഗരസഭയിലെ 2021-2022 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ സ്പില്‍ ഓവറായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള  12-ാം വാര്‍ഡിലെ പട്ടികജാതി കോളനികളില്‍ ട്യൂബ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍ (എസ്.ഓ-0385/22) എന്ന പ്രൊജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Tags

തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം സാധന സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങല്‍ (എസ്.ഓ-044/22) - ഇ-ടെണ്ടര്‍

Posted on Saturday, July 17, 2021

പന്തളം നഗരസഭയിലെ 2021-2022 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാലനം സാധന സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങല്‍ (എസ്.ഓ-044/22) എന്ന പ്രൊജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിലേക്കായി അംഗീകൃത ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നും മത്സരാധിഷ്ഠിത ഇ-ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

Tags

സി.എസ്.എല്‍.റ്റി.സിയിലേക്ക് (അര്‍ച്ചന ഹോസ്പിറ്റല്‍) ആഹാര സാധനങ്ങള്‍ - ക്വട്ടേഷന്‍

Posted on Monday, June 14, 2021

പന്തളം നഗരസഭയിലെ സി.എസ്.എല്‍.റ്റി.സിയിലേക്ക് (അര്‍ച്ചന ഹോസ്പിറ്റല്‍) ആഹാര സാധനങ്ങള്‍ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി താല്‍പ്പര്യമുള്ളവരില്‍ നിന്നും ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

Tags

കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ക്കും, ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും എ.എം.സി (എസ്.ഒ-383/21)

Posted on Friday, February 5, 2021

പന്തളം നഗരസഭയിലെ ജനകീയാസൂത്രണം 2020-21 പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ്.ഒ-383/21 നമ്പര്‍ പ്രൊജക്ടായ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ക്കും, അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും എ.എം.സി (വാര്‍ഷിക പരിപാലന കരാര്‍) എന്ന പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി താല്‍പ്പര്യമുള്ള കരാറുകാരില്‍ നിന്നും മത്സരാധിഷ്ഠിത ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. (2021 മാര്‍ച്ച് 1 മുതല്‍ ഒരു വര്‍ഷക്കാലത്തേക്ക് എ.എം.സി) - സെര്‍വര്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള നിരക്കും, സെര്‍വ്വര്‍ ഉള്‍പ്പെടാതെയുള്ള നിരക്കും പ്രത്യേകമായി ക്വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

Tags

കരട് ഡാറ്റാ ബാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

Posted on Wednesday, February 3, 2021

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ, അടൂര്‍ താലൂക്കിലെ, പന്തളം നഗരസഭയിലെ നെല്‍വയലുകളുടെയും, തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളുടെയും സംക്ഷിപ്ത ഡാറ്റാ ബാങ്ക് 04/11/2020-ല്‍ കൂടിയ പ്രാദേശിക

Tags